(List of Siril releases)
(List of Siril releases)
Line 1: Line 1:
 
=List of Siril releases=
 
=List of Siril releases=
  
 +
* [[Siril:0.99.4|Siril 0.99.4]], Aug 14, 2020, [https://free-astro.org/download/siril-0.99.4.tar.bz2 sources]
 
* [[Siril:0.9.12|Siril 0.9.12]], Nov 4, 2019, [https://free-astro.org/download/siril-0.9.12.tar.bz2 sources]
 
* [[Siril:0.9.12|Siril 0.9.12]], Nov 4, 2019, [https://free-astro.org/download/siril-0.9.12.tar.bz2 sources]
 
* [[Siril:0.9.11|Siril 0.9.11]], May 27, 2019, [https://free-astro.org/download/siril-0.9.11.tar.bz2 sources]
 
* [[Siril:0.9.11|Siril 0.9.11]], May 27, 2019, [https://free-astro.org/download/siril-0.9.11.tar.bz2 sources]

Revision as of 22:54, 14 August 2020

List of Siril releases